Privacyverklaring

De Hoofdwacht respecteert jouw privacy en wij houden ons daarbij aan alle regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Via deze privacyverklaring kun je lezen hoe De Hoofdwacht omgaat met (jouw) persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op de toegang tot en het gebruik van alle websites, applicaties en andere diensten en de daarbij van toepassing zijnde accounts van De Hoofdwacht.

Door gebruik te maken van deze producten en diensten stem je in met deze privacyverklaring van De Hoofdwacht, gevestigd te Brielle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24300269 (hierna te noemen ‘De Hoofdwacht’).

Welke gegevens worden verwerkt?

De Hoofdwacht verwerkt persoonsgegevens die door jou zelf of door een andere vertegenwoordiger namens jou verstrekt worden. Voor alle hierna genoemde persoonsgegevens geldt dat De Hoofdwacht deze persoonsgegevens alleen vastlegt en verwerkt als deze aan ons verstrekt zijn. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die verstrekt worden bij een reservering in ons restaurant, aanmelding voor een nieuwsbrief of als je op een andere wijze contact met ons opneemt, bijvoorbeeld bij een sollicitatie.

Wij verzamelen en verwerken, onder meer, de volgende gegevens:

 • Jouw naam (voorletter(s), voornaam, tussenvoegsel, achternaam)
 • Jouw persoonsgegevens (geboortedatum, geboorteplaats en geslacht)
 • Jouw contactgegevens (adresgegevens, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s))
 • Bedrijfsgegevens, indien van toepassing (adres, contactpersoon, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), IBAN)
 • Gegevens met betrekking tot een reservering, inclusief betaalgegevens (bij groepsreserveringen), feedback over onze dienstverlening en overige informatie die aan ons verstrekt is en/of die noodzakelijk is voor een correcte bedrijfsvoering (zoals registratie van telefonische contacten).

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Wanneer je de gevraagde persoonsgegevens niet wilt verstrekken aan De Hoofdwacht, kan De Hoofdwacht een reservering helaas niet plaatsen of je geen toegang verlenen tot delen van websites en/of applicaties (waarvoor een account moet worden aangemaakt).
Door van de diensten, producten, website(s) of applicaties van De Hoofdwacht gebruik te maken, stem je in met verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve afhandeling, registratie en/of levering van de aangevraagde reservering of het bestelde product/ de bestelde dienst.
 • Het verstrekken van door jou gevraagde inlichtingen en het reageren op jouw vragen.
 • Het informeren over (andere) diensten van De Hoofdwacht en/of updates van bestaande diensten.
 • Het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen via haar Nieuwsbrief
 • Het innen van vorderingen
 • Het registreren van klachten/geschillen alsmede het bevorderen van een oplossing van klachten/geschillen.
 • Voldoen aan op De Hoofdwacht rustende wet- en regelgeving.
 • Veiligheid, het monitoren van uw veiligheid en die van ons personeel in en om De Hoofdwacht.

Voor alle overige zaken zal De Hoofdwacht jouw gegevens uitsluitend gebruiken met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Stel je geen prijs (meer) op het ontvangen van informatie van De Hoofdwacht over (andere) diensten, updates van bestaande diensten, gerichte aanbiedingen en/of reclame-uitingen, dan kun je dit kenbaar maken aan ons via een e-mail: privacy@dehoofdwacht-brielle.nl of via de in een e-mail opgenomen afmeldlink.

Cookies en marketing

Onze website maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst) conform onze Cookieverklaring die voldoet aan de regels van de AVG.

Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. We gebruiken cookies uitsluitend om ons websiteverkeer te analyseren en om onze website(s) gebruiksvriendelijker te maken. Je kunt jouw internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie geplaatst wordt. Ook kun je instellen dat het plaatsen van cookies volledig geblokkeerd wordt. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen of applicaties van onze website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijn

De Hoofdwacht zorgt ervoor dat jouw gegevens adequaat worden beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang via de gebruikelijke technieken, ongeautoriseerde wijziging en onrechtmatige vernietiging. De Hoofdwacht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onrechtmatige ontvreemding door derden van persoonsgegevens.

De Hoofdwacht bewaart jouw gegevens zo lang als noodzakelijk voor de aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. De Hoofdwacht mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens te vragen. Als je van mening bent dat jouw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van verwerking door De Hoofdwacht onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dan kun je een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens aan De Hoofdwacht richten. Dat kan door een e-mail te sturen aan privacy@dehoofdwacht-brielle.nl onder vermelding van ‘privacy’ en jouw naam en adres. De Hoofdwacht zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie/verwijdering reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal De Hoofdwacht de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
Je hebt overigens altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doorgifte persoonsgegevens

De Hoofdwacht verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de doeleinden zoals in deze privacyverklaring omschreven, of op grond van een wettelijke verplichting aan de bevoegde instanties. De Hoofdwacht verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.

Wijzigingen Privacyverklaring

De Hoofdwacht kan deze privacyverklaring wijzigen en wij raden aan om deze verklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 juli 2018.